Obchodní a záruční podmínky

Následující podmínky platí pro pronájem chat, chalup a apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený zprostředkovatel (dále jen agentura). Klient je povinen seznámit se s těmito podmínkami a podpisem objednávky bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Zvláštní podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.

Zprostředkovatel je zmocněncem majitele objektu dle OZ, ve kterém je pronájem zprostředkován.

Pobyty na chatách a chalupách jsou zajištěny formou zprostředkovaní pronájmu rekreačního objektu a klient a agentura považují smlouvu o zajištění pronájmu za smlouvu o zprostředkování dle Občanského a obchodního zákona.

Zprostředkovatel je zmocněncem majitele objektu dle OZ, ve kterém je pronájem zprostředkován

Pobyt domácích zvířat je v objektech povolen pouze po dohodě s agenturou a musí být vyznačena ve smlouvě o zprostředkování pronájmu. Cena za pobyt zvířat je stanovena dohodou klienta a majitele při nástupu-pokud není uvedeno jinak.
Majitel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši 2000,- Kč na případně způsobené škody. Na částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi.
Počet ubytovaných osob nesmí nikdy převyšovat počet osob uvedených v ubytovacím poukaze (voucheru). Majitel má právo osoby, které převyšují počet uvedený v poukaze okamžitě vykázat z objektu nebo jim zabránit ve vstupu.
Majitel seznámí při zahájení pronájmu klienta s technickým a ubytovacím řádem, počátečním stavem elektroměru nebo plynoměru, s možností doplňkových služeb, které nejsou součástí ceny za pronájem atd.
Klient bere na vědomí, že pronajímané objekty nepodléhají vybavením žádným předpisům a normám a jsou stavebně i technicky řešeny a vybaveny dle vkusu a zvyklostí majitele. Nabídku v katalogu předkládá výhradně majitel a nese plnou odpovědnost za soulad skutečnosti a nabídky!
Klient bere na vědomí, že zprostředkovatel či agentura objekty nevlastní ani neprovozuje a pouze zprostředkovává možnost pronájmu. Za provoz a vybavení pronajímaných objektů a soulad s nabídkou, odpovídá majitel. Případné reklamace jsou podstoupeny k vyřízení majiteli a oprávněnost reklamace posuzuje výhradně majitel objektu!
Klient bere na vědomí, že nabídka se týká výhradně pronajímaného objektu, jeho vybavení a stavu. Ostatní informace o místě pobytu, službách a jiných možnostech jsou pouze informativní a agentura či majitel objektu nenesou odpovědnost za případný rozpor se skutečností.

Kuchyně v pronajímaných objektech jsou dostatečně a standartně vybaveny pro pobyt uvedeného počtu osob, vždy je ve výbavě lednice, sporák nebo vařič, nádobí.

Smluvní vztah s klientem dále upravují Obchodní a záruční podmínky agentury. Tyto "Zvláštní podmínky pro pobyt na chatách a chalupách", jsou nedílnou součástí Obchodních a záručních podmínek. Klient podpisem smlouvy bere tyto na vědomí a agentura a klient považují tyto podmínky za součást smluvního vztahu.

Klient bere na vědomí, že ceny za pronájem objektů zpravidla nezahrnují (pokud není uvedeno jinak):
-spotřebu elektrické energie nebo plynu, za pobyt domácích zvířat, rekreační poplatky OÚ-hradí se přímo majiteli.
Tyto "Zvláštní podmínky…" jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a Obchodních a záručních podmínek agentury.

1. Přihláška - objednávka služeb
Při sjednávání pronájmu nebo objednání služeb obdrží klient Objednávku služeb, kterou po podpisu předá nebo zašle agentuře. Klient je povinen seznámit se s nabídkou na požadovaný pronájem nebo zajištění služeb v plném rozsahu a podpisem objednávky potvrzuje, že byl s nabídkou seznámen, a to i za osoby, které klienta pověřily zajistit služby nebo zprostředkování pronájmu. Písemný doklad Objednávka služeb se po podpisu klienta a agentury stává v případě zprostředkování pronájmu Smlouvou o zprostředkování a v případě zajištění služeb, Smlouvou o zajištění služeb. V případě sjednání a uzavření smlouvy elektronickou poštou nebo poštovním stykem, smluvní vztah nabývá platnosti úhradou smluvní zálohy nebo celé platby (připsáním na bankovní účet nebo adresu agentury) klientem.

2. Ceny - Cena za zprostředkovaný pronájem nebo zajištěné služby je smluvní..

3.Platební podmínky
Při uzavření Smlouvy o zprostředkování pobytu nebo zajištění služeb, klient uhradí prostřednictvím agentury zálohu ve výši 30% smluvní ceny (při písemném styku do 5 dnů). Doplatek uhradí klient prostřednictvím agentury nejpozději 35 dnů před termínem zahájení zprostředkovaného pronájmu nebo čerpání služeb. Při uzavření smlouvy na zprostředkování pronájmu či zajištění služeb době kratší něž 30 dnů do termínu zahájení pobytu, uhradí klient celou smluvní cenu, pokud není dohodnuto jinak. Všechny platby jsou prováděny prostřednictvím agentury v hotovosti, poštovní složenkou na adresu agentury nebo bezhotovostním stykem na bankovní účet agentury. Rozhoduje termín obdržení platby nebo připsání platby na účet agentury, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení termínu splatnosti má právo agentura odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit stornovací poplatky.

4.Práva a povinnosti klienta
Klient má právo:
-využívat objednané a zaplacené služby a jejich rozsah pouze pro osoby (nebo jejich počet) uvedených v ubytovacím poukaze (woucheru).
-reklamovat dle právních předpisů a reklamačního řádu (viz bod.č 9.) pokud mu nebyly poskytnuty služby v rozsahu nebo kvalitě, jaké měl zaplacené.
-stornovat kdykoliv objednané služby nebo zprostředkování pronájmu při dohodnutých stornovacích podmínkách, dle bodu 6.
-odstoupit od smlouvy bez úhrady stornopoplatků pokud dojde ke zvýšení smluvní ceny o více něž 10%. Klient musí být o změně ceny informován písemně a jestliže od smlouvy neodstoupí do 5ti dnů od doručení oznámení změny ceny, považuje se tato skutečnost za souhlas se změnou ceny.

Klient je povinen:
-zaplatit cenu zprostředkovaného pronájmu nebo zajištěných služeb ve stavených termínech.
-pravdivě a úplně vyplnit údaje v Objednávce služeb a to i za osoby, které ho zmocnily k zajištění pronájmu nebo služeb.
-dodržovat technický a ubytovací řád objektu, ve kterém byl pobyt zprostředkován nebo zajištěné služby.
-dodržovat a respektovat zvláštní podmínky pro pronájem soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
-přistupovat vstřícně k vyřízení případných reklamací.

5. Práva a povinnosti agentury
V případě vzniku důvodu, který nebylo možno předvídat, odvrátit nebo oddálit a tento důvod nebyl znám agentuře v době uzavření smlouvy (změna majitele objektu, změna způsobilosti technického stavu objektu, živelné pohromy nebo v případě jiné nepředvídatelné okolnosti), má agentura právo na tyto změny:
a) změnu termínu pronájmu nebo zajištění služeb
b) změnu místa a objektu zprostředkování pronájmu nebo zajištění služeb
c) změnu ceny
d) zrušení smlouvy

O uvedených změnách je agentura povinna neprodleně informovat písemně klienta. Pokud klient se změnou a, b, c, nesouhlasí, má právo do 5 dnů od doručení písemného oznámení změn od smlouvy odstoupit. Pokud to v této době neučiní, považuje to agentura za souhlas s navrženou změnou.

6. Stornovací podmínky
Klient má právo od smlouvy odstoupit před termínem zahájení pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb. . Odstoupení se provádí vždy písemnou formou. V tomto případě má agentura právo účtovat stornovací poplatky. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno agentuře.
Stornovací poplatky se účtují ze smluvní ceny pronájmu takto:
- 10% z ceny pronájmu v době delší 45 dnů před termínem zahájení pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
- 30% z ceny pronájmu v době mezi 44-30 dnem před zahájením pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
- 50% z ceny pronájmu v době mezi 29-20 dnem před zahájením pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
- 75% z ceny pronájmu v době mezi 19-7 dnem před zahájením pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
- 100% z ceny pronájmu v době kratší, tj. 6 dnů a méně před termínem zahájení pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb

Všechny změny (mimo snížení počtu osob) jsou prováděny do 45 dnů před zahájením termínu pronájmu nebo čerpání služeb zdarma. V termínu méně než 44 dnů bude účtován poplatek 100,- Kč. V případě, že klient nenastoupí zprostředkovaný pronájem nebo čerpání zajištění služeb, nebo z vlastního rozhodnutí předčasně ukončí pronájem nebo čerpání zajištěných služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpanou dobu pronájmu.

7.Zvláštní podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
-klient má právo na reklamaci pokud nedošlo k dodržení podmínek dle nabídky a smlouvy o zprostředkování pronájmu nebo smlouvy o zajištění služeb.
-klient je povinen případné nedostatky nebo závady bez odkladů hlásit majiteli nebo provozovateli objektu. Pokud nevyřeší nápravu s majitelem nebo provozovatelem, je povinen ihned hlásit nedostatky a závady agentuře (kontakt je uveden na ubytovacím poukaze-woucheru)..Dále postupuje dle instrukcí agentury Pokud to klient neučiní, nelze tyto nedostatky (úklid, vybavení apod.) objektivně posoudit a reklamovat.
-reklamaci je klient povinen uplatnit bez zbytečných odkladů, v zákonné lhůtě a písemnou formou.
-reklamaci může uplatnit pouze osoba, která uzavřela smlouvu o zprostředkování pronájmu smlouvu o zajištění služeb.
-o vyřízení bude klient informován v zákonné lhůtě, a v případě oprávněnosti reklamace má klient právo na poskytnutí přiměřené náhrady.
-o oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně majitel pronajímaného objektu a provozovatel zařízení, ve kterém byly zajištěny objednané služby.

8. Pojištění
Pobyt osob v pronajatém objektu nebo při čerpání zajištěných služeb není pojištěn. Služby agentury nejsou předmětem povinného pojištění ve znění zákona č.159/99 Sb.